آموزشگاه موسیقی دامور


فراز خسروی دانش: رهبر ، تنظیم کننده
Faraz Khosravi Danesh: Conductor – Arranger


غزل اکلیلی: خواننده سوپرانو
Ghazal Aklili: Soprano


مینا جعفری: خواننده آلتو
Mina Jafari: Alto


عطا حکاک: خواننده باس
Ata hakkak: bass


اهدا مصلحی: خواننده سوپرانو
Ehda moslehi: Soprano


محمود رحمانی: خواننده تنور
Mahmood Rahmani: Tenor


فروغ فضلی: خواننده متسوسوپرانو
Foroogh Fazli: MezzoSoprano


سپند الهی: خواننده تنور
Sepand Elahi: Tenor