دومین فراخوان کر نوجوانان دامور

دومین فراخوان کر نوجوانان دامور بشرح ذیل اعلام می گردد: سنین 8 تا 16 سال تشخیص نت ها آشنایی با ریتم قبولی در آزمون ورودی متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس آموزشگاه موسیقی دامور تماس حاصل نمایند. 44979932-44979934