فراز خسروی دانش: رهبر ، تنظیم کننده
Faraz Khosravi Danesh: Conductor – Arranger

غزل اکلیلی: خواننده سوپرانو
Ghazal Aklili: Soprano

مینا جعفری: خواننده آلتو
Mina Jafari: Alto

عطا حکاک: خواننده باس
Ata hakkak: bass

اهدا مصلحی: خواننده سوپرانو
Ehda moslehi: Soprano

محمود رحمانی: خواننده تنور
Mahmood Rahmani: Tenor

فروغ فضلی: خواننده متسوسوپرانو
Foroogh Fazli: MezzoSoprano